Thời sự Việt Nam
Chia sẻ tin tức nổi bật ở Việt Nam

Ngăn chặn và xử lý các hành vi lợi dụng lễ hội để trục lợi

UBND TP HCM vừa chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP và UBND các quận, huyện về tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2020.

Theo đó, UBND TP HCM đề nghị các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật các văn bản của Đảng và Nhà nước về tổ chức và quản lý lễ hội.

Đồng thời, tổ chức triển khai việc hướng dẫn về trình tự đăng ký, thông báo tổ chức lễ hội theo thẩm quyền quy định; thực hiện quản lý Nhà nước về lễ hội theo đúng quy định và phân công trách nhiệm, cơ chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với Sở, ban, ngành trong công tác tổ chức lễ hội trên địa bàn TP, đảm bảo được tiến hành trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống; Thực hiện yêu cầu việc tạm ngừng tổ chức lễ hội theo quy định.

Lễ hội Nghinh Ông, Cần Giờ (TP HCM).

Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; Không đi lễ hội trong giờ hành chính; Không dùng xe công và các phương tiện công tham gia lễ hội.

UBND TP giao Sở Văn hóa và Thể thao TP tiếp tục tăng cường công tác quản lý thực hiện nghiêm công tác quản lý Nhà nước về lễ hội theo quy định.

Đồng thời, chỉ đạo Ban Quản lý di tích, Ban Tổ chức lễ hội bố trí lực lượng xử lý kịp thời các trường hợp không phù hợp; Sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch và đúng mục đích.

Không đưa hiện vật không có trong hồ sơ xếp hạng vào di tích, đảm bảo tính nguyên trạng của di tích theo đúng Luật Di sản văn hóa.

Bên cạnh đó, UBND TP đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP chỉ đạo trong hệ thống tăng cường phối hợp cùng các ngành chức năng, các địa phương tổ chức công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về tổ chức và quản lý lễ hội.

Ngoài ra, UBND TP yêu cầu UBND các quận, huyện triển khai thực hiện Nghị định 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội phù hợp với thực tiễn tại địa phương.

Cùng với đó, chỉ đạo, phân công trách nhiệm đối với phòng, ban ngành, đoàn thể trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn, bảo đảm lễ hội được tiến hành trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép.

Không để việc tổ chức dâng sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi, ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc; Phát ấn không đúng với nguồn gốc lịch sử di tích, lễ hội.

Không để các đối tượng lợi dụng, lôi kéo đông người tại lễ hội để tuyên truyền, quảng bá các hoạt động có dấu hiệu mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh.

Chia sẻ cùng chuyên mục
Chuyển đến thanh công cụ